Obec Lukovany
Lukovany

Podmínky pro napojení kanalizačních přípojek

  1. Každá nemovitost musí mít svoji samostatnou kanalizační přípojku.
  2. Do splaškové kanalizační přípojky smí být připojena pouze voda z WC, koupelen, prádelen, kuchyní a bazénů.
  3. Na kanalizaci pro veřejnou potřebu nesmí být napojena kanalizační přípojka odvodňující nemovitost přes funkční septik nebo zaústěný přeliv z žumpy. V případě, že je stávající způsob likvidace odpadních vod z nemovitosti řešen výše uvedeným způsobem, musí být současně s napojením přípojky na kanalizaci vyřazen septik (žumpa) z provozu. Zahnilé odpadní vody z jímky musí být vyvezeny osobou oprávněnou k vyvážení. Je zakázáno vyčerpat zahnilé odpadní vody z rušené jímky přímo do splaškové kanalizace!
  4. Do splaškové kanalizace nesmí být napojeny dešťové svody ze střech, odvodnění zpevněných ploch dvorků apod. Dále pak do této kanalizace nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť.
  5. V předstihu před dokončením splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu je třeba připravit důsledné rozdělení splaškových a dešťových vod v nemovitosti a zajistit vyvedení splaškové přípojky z nemovitosti. V případě, že splaškové a dešťové vody z nemovitosti nebudou odděleny, nebude možné tuto přípojku napojit do veřejné splaškové kanalizace.
  6. Každý vlastník nemovitosti, která se napojuje na veřejnou kanalizaci, je povinen před zásypem zhotovené splaškové kanalizační přípojky kontaktovat pověřeného pracovníka VAS, a. s., provoz Rosice (dále jen "VAS") a požádat o provedení kontroly napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci. Kontakty na pracovníky VAS jsou následující: p. Procházka, tel.: 606 769 436, email: prochazka@vasbv.cz nebo p. Hubinský, tel.: 725 167 589, email: hubinsky@vasbv.cz. Před samotným provedením kontroly vyplníte formulář "Podklad pro rozšíření smlouvy - odvádění odpadních vod" - tento formulář jste nalezli ve Vašich domovních schránkách na konci měsíce června 2023 založený v obecním zpravodaji. Vyplněný formulář bude podkladem pro zavedení stočného a pro aktualizaci údajů stávající smlouvy. Předáte jej na místě při kontrole a schválování přípojky k užívání přímo pracovníkovi VAS. Na základě Vámi vyplněného formuláře Vám VAS připraví a zašle k podpisu novou smlouvu. Dle zákona musí být smlouva uzavřena s vlastníkem nemovitosti dle katastru nemovitostí. Po provedené kontrole Vám bude vystaven protokol o kontrole provedení kanalizační přípojky.
  7.  Na přípojce musí být osazena kontrolní šachta o min. průměru 315 mm. V případě, že nebudou zjištěny závady bránící v užívání kanalizační přípojky, bude žadateli vydán protokol o kontrole správného provedení. Protokol nebude vydán pro přípojky částečně nebo zcela zasypané!
  8. Součástí kontroly splaškové kanalizační přípojky nebude část provedená dodavatelem hlavní stavby (odbočení z veřejné kanalizace). Výše uvedená kontrola se týká pouze úseku, který si bude zajišťovat majitel nemovitosti. Kontrolováno bude zejména osazení a napojení revizní šachtičky, stavebně technické provedení trubní části propojení na vnitřní domovní kanalizaci, oddělení splaškových a dešťových vod a fyzické zrušení a odpojení stávajících jímek a septiků. Ze strany VAS bude požadováno, aby byl při vlastní realizaci dodržen materiál potrubí odsouhlasený v projektové dokumentaci, aby bylo předejito znehodnocení kanalizační přípojky, ke kterému může dojít např. vlivem jejího propadení nebo jiného poškození. Současně bude zhotovena fotodokumentace a to zejména části přípojky, ze které bude zřejmé, že je vyloučena stávající jímka a napojení dešťové vody.
  9. Pokyn k vlastnímu připojení na novou splaškovou kanalizaci (vytaženou domovní přípojku) bude vydán po zprovoznění veřejné stoky a vlastní zprovoznění přípojky bude možné až po vydání úplného souhlasného stanoviska s kontrolou přípojky ze strany VAS.
  10. Seznam nenapojených nemovitostí bude po dokončení celé stavby předán vodoprávnímu úřadu, který bude následně provádět důsledné kontroly, jak se nakládá s odpadními vodami, a v případě zjištění nezákonné likvidace budou vystavovány pokuty.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
1
1 2
3 4 5 6 7
1
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1
29 30

Aktuální počasí

dnes, úterý 25. 6. 2024
jasno 26 °C 15 °C
středa 26. 6. jasno 26/16 °C
čtvrtek 27. 6. jasno 27/13 °C
pátek 28. 6. zataženo 28/17 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní rozhlas

Směrnice

Obec Lukovany se řídí při zadávání veřejných zakázek platnou směrnicí

Směrnice pro zadávání zakázek PDF

Více zde:

www.e-zakazky.cz

www.vestnikverejnychzakazek.cz