Navigace

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Obec Lukovany
 • 2. Důvod a způsob založení
  Obec Lukovany vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
  Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Lukovany 70
  66484 Lukovany
  Telefon: 546 450 693
  WWW: www.lukovany.cz
  ID Datové schránky: kkma26g
  • 4.1. Kontaktní poštovní adresa
   Lukovany 70
   66484 Lukovany
  • 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Lukovany 70
   66484 Lukovany
  • 4.3. Úřední hodiny
   pondělí8:00 - 12:0014:00 - 19:00
   středa8:00 - 12:0014:00 - 19:00
  • 4.4. Telefonní čísla
   546 450 693
  • 4.5. Čísla faxu
   Fax není využíván.
  • 4.6. Adresa internetové stránky
   www.lukovany.cz
  • 4.7. Adresa e-podatelny
   podatelna@lukovany.cz
  • 4.8. Další elektronické adresy
    
 • 5. Bankovní spojení
  13020641/0100 (Komerční banka, a.s.)
 • 6.
  00282031
 • 7. DIČ
  CZ00282031
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
   Obecní úřad Lukovany
   Lukovany 70
   66484 Lukovany
  • e-mailem: lukovany@mboxr.cz
  • elektronickým podáním: podatelna@lukovany.cz
  • telefonicky na tel. čísle: 546 450 693

  Úřední hodiny

  pondělí 8:00 - 12:00 14:00 - 19:00
  středa 8:00 - 12:00 14:00 - 19:00

   

 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Podatelna
 • 11. Opravné prostředky
 • 12. Formuláře

  Žádost o poskytnutí informací Staženo: 559x | Datum vložení: 02.11.2011

 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz
 • 14. Předpisy
  • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • 14.2. Vydané právní předpisy
   Obec Lukovany vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
   Úřední deska
 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

   Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   Sazebník úhrad za poskytování informací

  • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1. Vzory licenčních smluv
  • 16.2. Výhradní licence
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zpráva o poskytování informací 2008 Staženo: 553x | Datum vložení: 21.01.2013

  Výroční zpráva o poskytování informací 2009-12 Staženo: 558x | Datum vložení: 21.01.2013

  Výroční zpráva o poskytování informací 2013-14 Staženo: 428x | Datum vložení: 22.04.2015

  Výroční zpráva o poskytování informací 2015 Staženo: 189x | Datum vložení: 26.02.2018

  Výroční zpráva o poskytování informací 2016 Staženo: 197x | Datum vložení: 26.02.2018

  Výroční zpráva o poskytování informací 2017 Staženo: 202x | Datum vložení: 26.02.2018

  Výroční zpráva o poskytování informací 2018 Staženo: 23x | Datum vložení: 18.03.2019

 • Poskytnuté informace

  Podané informace