Obec Lukovany
Lukovany

Stav k prosinci 2018

Aktuální informace o stavu projektu kanalizace ze začátku prosince 2018. Napsal pan Petr Koch, vedoucí technik Provozu Rosicko, SVaK Ivančice

Vážení občané.

V zastoupení Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice - Provozu Rosicko (dále pouze Svazek) si Vám dovolím shrnout průběh celé přípravy projektu odkanalizování obce.

Vaše obec Lukovany (dále pouze Obec) je dlouholetým členem Svazku, jehož prostřednictvím byl vybudován v roce 2002 skupinový vodovod tzv. Severozápadní větev a bylo umožněno tak zásobování Obce pitnou vodou. Dle mého názoru je ještě potřeba v samotném úvodu vysvětlit, co je vlastně Svazek a co Vodárenská akciová společnost. Mnohdy se tyto dvě společnosti zaměňují nebo se nechápe jejich funkce. Svazek je sdružením 32 měst a obcí regionu, ve kterém obhospodařujeme vodohospodářské sítě a objekty. A tento majetek provozuje na základě provozní smlouvy uzavřené mezi Svazkem a VAS, a.s odbornou provozní společností. V našem případě se jedná o Vodárenskou akciovou společnost, a.s. (dále pouze Vodárny), kterou prostřednictvím SVKMO Svazek vlastní. Nejedná se tedy o žádný případ, kdy jsou vyváděny prostředky z vodného a stočného do soukromých subjektů jako v jiných městech či obcích ČR. Vodárna pro Svazek odborně provozuje vodovody a kanalizace a zajišťuje výběr vodného a stočného. Víši vodného a stočného schvaluje každoročně nejvyšší orgán Svazku, kterým je Valná hromada, tedy zástupci všech členských obcí. Okrajově zmíním pouze to, že výše kalkulace vodného a stočného je zásadně omezena mantinely, které jsme si přijetím nemalých dotačních prostředků v minulosti nastavili a ke kterým jsme se jako Svazek smluvně zavázali, abychom byli schopni tyto projekty realizovat. Není libovůlí Svazku, kolik bude stát pitná voda a kolik bude stát likvidace splaškových vod. Vzhledem k udržitelnosti systému je Svazek povinen akumulovat finanční prostředky k obnově systému a tak i ze zákona činí. Kalkulace vodného a stočného se tedy nemůže ze své podstaty skládat pouze z nákladů na provoz, ale musí v ní být zakalkulovaná i rezerva právě na obnovu systému případně nové investice k rozvoji vodovodů a kanalizací. Tyto prostředky jsou Svazku vypláceny Vodárnou formou nájemného. A právě díky finančním prostředkům z nájemného je Svazek schopen reagovat na potřeby a požadavky obcí. A tímto „Oslím můstkem“ se dostáváme k projektu odkanalizování obce Lukovany.

V roce 2015 byl Svazek požádán Obcí o zajištění projektu odkanalizování Lukovan. Obec patří mezi posledních šest obcí v rámci Provozu Rosicko, které nejsou odkanalizovány veřejnou kanalizací. V roce 2016 Svazek zahájil projekční přípravy na odkanalizování obcí Příbram na Moravě, Lukovany a Kratochvilka. V současné době se ještě rozjíždí poslední větší projekt odkanalizování obce Babice u Rosic. Zbývající dvě malé obce Svazku Lesní Jakubov a městská část Velké Bíteše Ludvíkov prozatím řešeny nejsou.

Svazek si od Obce převzal základní dokumenty k přípravě projektu, což byl nový územní plán schválený Obcí a platný od roku 2012. V tomto územním plánu je zapracováno i umístění ČOV. Dále řešil soulad s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje. Svazek byl přímo zadavatelem zajištění geodetických podkladů pro potřeby projekční kanceláře. První stupeň projektu zvaný DUR (dokumentace k územnímu řízení) byl zadán Vodárně a jejich projekční divizi. V této době proběhlo na požadavek Obce i veřejné projednání s občany v sále u restaurace. Občané byli seznámeni s návrhem tras a na základě připomínek se měnilo umístění některých stok. Pravomocné územní rozhodnutí k umístění stavby bylo vydáno stavebním úřadem ve Zbýšově v roce 2017.

Další stupeň přípravy stavby DSP (dokumentace pro stavební povolení) byl zahájen Vodárnou – projekční divizí v roce 2017. V této fázi projektu byly provedeny geologické sondy v prostoru budoucí čistírny a v místech čerpacích stanic pro potřeby založení staveb, zjištění hladiny spodní vody a složení pro zatřídění do tříd těžitelnosti. V současné době Svazek podal žádost o vydání stavebního povolení a vzhledem k tomu, že se jedná o vodní dílo, tedy o vodoprávní povolení a zároveň povolení vypouštění vyčištěných vod z výústního objektu čistírny do toku, řeší stavbu odbor životního prostředí MěÚ Rosice. Místní šetření proběhlo dne 29.11.2018 v prostorách OÚ Lukovany.

A teď se krátce rozepíši k současnosti a následně budoucnosti projektu. Svazek se jako investor stavby dostal dnes, a tím i Obec, do nelehké situace. Na požadavek Obce Svazek činil tři roky kroky k zajištění odkanalizování obce. Pracoval s jasnými podklady a pohybuje se v mezích zákona a možností, jak je možné projekt v obci zrealizovat. Z místního šetření k vodoprávnímu povolení stavby a následných anonymů příkladně v Lukovanské drbně paradoxně vyplývá, že jsme arogantní, ziskuchtivé a agresivní Něco, které blaho Obce absolutně nezajímá! To je bohužel současný trend, to je dnešní doba, kdy se vystřelí populistické negativní heslo a nechá se žít svým životem a tisíckrát opakovaná lež se nakonec stane pravdou. Zásadní problém je dle mého osobního názoru v tom, že kdo nechce naslouchat, tomu se nedá bod po bodu vysvětlit jaké je realita, jaké bylo zadání, podklady a zákonné možnosti projektu. A smutná je ta skutečnost, že v době, kdy už obrazně řečeno projednáváme, jakou bude mít auto barvu a obsah motoru, řešíme, že lidé na obci chtějí jiný typ dopravního prostředku. Toto už není předmětem současného řízení a dle mého názoru jsou připomínky irelevantní. A podotýkám, že nejde o aroganci! Pravdou je, že třeba rozporování umístění ČOV nebo situování gravitačních stok, čerpacích stanic a výtlaků už nemůže být součástí vodoprávního řízení k povolení stavby. Osobně jsem měl pocit, že někteří občané spíše naším prostřednictvím útočí na bývalé vedení obce, ale nemají pravdu v tom, že občané nebyli informováni. Pravdou je, že vždy může být komunikace lepší, než třeba je, ale že nebyla žádná a vše je nebo bylo jen „O nás bez nás“, to není pravda. Nové vedení obce nás požádalo o maximum informací a z toho důvodu jsme podali osobně vysvětlení a snažíme se maximálně vysvětlit omyly, které se po obci šíří jak lavina. Je zbytečné nad současným stavem lamentovat a teď už pouze pragmaticky nastíním budoucnost projektu kanalizace z mého pohledu.

Pokud bude vydáno vodoprávní povolení stavby a Obec se rozhodne pokračovat v projektu, Svazek bude činit kroky ke zpracování zadávací tedy tendrové dokumentaci. Tato bude sloužit k výběru zhotovitele stavby. Tato činnost zabere v podstatě celý příští rok 2019. Současně bude Svazek usilovat o zajištění financování stavby, tedy podání žádostí o dotace z MZe, JmK a tak dále a korigovat projekt k zajištění financování. Vše bude projednáváno a soutěženo za účasti Obce. Současně se zajišťováním financování bude řešen postup k zajištění územních souhlasů domovních kanalizačních přípojek, předpokládáme účast Obce. V podstatě se dá říci, že celá další příprava projektu zabere další rok a v průběhu Vás budeme informovat o postupu a stejně jako s minulým zastupitelstvem Obce jsme domluvení i s tím současným na veřejných projednáních, o jejichž konáních budou obyvatelé informováni.

Závěrem se domnívám, že je v současné době skoro zbytečné se dopodrobna rozepisovat o krocích, které vedou k pomoci obyvatelům v další přípravě stavby, jak se zajistí materiál na přípojky, kdo a za jaké peníze vám zajistí vaše projekty přípojek,…atd. Předně se musí Obec rozhodnout, jestli nechá projekt dotažený až takto daleko padnout nebo se posuneme dál k realizaci stavby.

Rádi Vás přesvědčíme, že Svazek není váš nepřítel a právě naopak se snaží pomoci vyřešit současnou situaci a jsme ochotni pomoci. V případě, že Obec odmítne pokračovat v současném projektu, vracíme se o x let zpět a vystavíme tak Obec podstatně většímu riziku sankcí. Proč o x let zpět? Pro nové umístění ČOV vyvolané názory části obyvatel bude třeba změnit platný územní plán, zásadně přepracovat projekty DUR, DSP a získat nová povolení. Do dnešního dne veškeré činnosti spojené s projektem financoval Svazek. Financování změny postupu přípravy stavby by muselo být projednáno Svazkem a Obcí.  Přes všechny tyto skutečnosti a komplikace vše má a musí mít řešení.

S přáním pěkného dne

Petr Koch

vedoucí technik Provozu Rosicko

SVaK Ivančice

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
1
1
1
2
1

Aktuální počasí

dnes, pátek 30. 9. 2022
slabý déšť 12 °C 8 °C
sobota 1. 10. slabý déšť 17/6 °C
neděle 2. 10. slabý déšť 17/11 °C
pondělí 3. 10. déšť 15/9 °C

Mobilní Rozhlas

Mobilní rozhlas

Směrnice

Obec Lukovany se řídí při zadávání veřejných zakázek platnou směrnicí

Směrnice pro zadávání zakázek PDF

Více zde:

http://www.e-zakazky.cz

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz