Navigace

Obsah

POVINNÉ INFORMACE

 

1. Název

  Mateřská škola Lukovany, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení

  Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení. Datum zápisu do rejstříku je 1.1.2005. Hlavní účel je zajištění činnosti dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitelka školy.

Ředitel školy: Mgr. Hana Opálková

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Mateřská škola

                                                    Školní jídelna

 

4. Kontaktní spojení

  Lukovany 95

  664 84 Lukovany

  Telefon: 546 450 628, 608 745 655

  WWW: www.lukovany.cz

 

4.1. Kontaktní poštovní adresa

  Lukovany 95

   66484  Lukovany

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

   Lukovany 95

    66484  Lukovany

 

4.3. Úřední hodiny

    Středa 10,00 – 11,00, po telefonické domluvě

4.4. Telefoní čísla

   546 450 628,608 745 655

 

4. 5. čísla faxu

   Fax není využíván.

 

4. 6. Adresa internetové stránky

   www.lukovany.cz

 

4.7. Adresa  e-podatelny

   skolka@lukovany.cz

4.8. Další elektronické adresy

 

5. Bankovní spojení

  27 – 9322210247/0100 (Komerční banka,a.s.)

6. IČ

    70990531

7. DIČ

 

8. Dokumenty

 

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

(všechny dokumenty jsou k nahlédnutí u vchodu na nástěnce Mateřské školy Lukovany)

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole- i na www stránkách školy
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Lukovany- i na www stránkách školy
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní řád Mateřské školy Lukovany - i na www stránkách školy
Provozní řád školní jídelny MŠ Lukovany – i na www stránkách školy

Koncepce rozvoje a řízení Mateřské školy Lukovany2016 - 2019

8.2. Rozpočet

Přímé výdaje na vzdělávání:
Prostředky na platy pedagogických pracovníků
Prostředky na platy nepedagogických pracovníků
Ostatní osobní náklady pedagogických zaměstnanců
Ostatní osobní náklady nepedagogických zaměstnanců
Zákonné odvody
Příděl do FKSP
ONIV
Příspěvek zřizovatele na provoz: Mateřská škola, Školní jídelna
 

9. Žádost o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Příjem žádostí a dalších podání

Písemně lze podat žádost:

- poštou

- předáním písemné žádosti ředitelce školy

- elektronickou poštou

10. Přijetí žádostí a dalších podání

Jméno a příjmení pracovníka školy určeného k poskytování informací:
Mgr. Hana Opálková
tel. 546 450 628, 608 745 655
e-mail: skolka@lukovany.cz

Úřední hodiny:

 

po domluvě s ředitelkou

Úřadovna:

 

Mateřská škola Lukovany, okres Brno - venkov, příspěvková rganizace – kancelář školy

 

 

 

 

 

 

Písemné podání:
volně formulovanou žádost lze doručit osobně, poštou, elektronicky s uvedením následujících údajů:

  • identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon příp. e-mail, u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon příp. e-mail)
  • předmět žádosti
  • způsob vyzvednutí informace (písemně, osobně, e-mailem)
  • datum, podpis

Elektronickou poštou lze podat žádost na : skolka@lukovany.cz

V případě neformálních zpráv, dotazů, podnětů, vzkazů a dalších zpráv, které nejsou podnětem o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Db., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ústní nebo telefonické podání), je možné využít další dostupné kontakty nebo osoby – vedoucí školní jídelny, pedagogové školy.

 

 

 

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství, Brno, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Lukovany, okres Brno - venkov, příspěvková organizace.

12. Formuláře

Žádost o přijetí do mateřské školy lze získat osobně v kanceláři školy nebo na webových stránkách školy.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání
 

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

 

14.2. Vydané právní předpisy

Nebyly vydány žádné právní předpisy

15. Úhrada za poskytování informací

 

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací:

1. náklady spojené s vyhledáváím informací

(za každou započatou hodinu) 80,- Kč

2. pořízení kopie formátu A4 - jednostranně za list 1,50 Kč

- oboustranně za list 3,- Kč

3. opatření technického nosiče dat (CD) 20,- Kč

4. odeslání informace žadateli:

cena dle platného sazebníku České pošty + 10,- Kč

e-mail zdarma

 

15.2. Usnesaní nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací: není

16. Licenční smlouvy: nejsou

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.