Navigace

Obsah

Odpověď SVAZKU VODOVODŮ A KANALIZACÍ na otevřený dopis pana Bártka uveřejněného na www.lukovanskadrbna.cz

Typ: ostatní
Autor: Ing. Tomáš Hájek
BEZ CENZURY

 

 

 

 

Vážený pane Bártku,

dovolte, abych reagoval na Váš „Otevřený dopis SVaKu Ivančice a žádost o vyjádření“. To, že jsem nereagoval delší dobu, není v žádném případě dáno tím, že by obec Svazku, nebo Svazek obci, zakazoval s kýmkoliv komunikovat. Proti tomuto Vašemu tvrzení se musím velmi důrazně ohradit. Rád bych upozornil, že Svazek není správním orgánem ve smyslu Správního řádu, který se na něj tudíž nevztahuje, a rovněž není tzv. Orgánem veřejné moci, takže používání datové schránky je pouze na jeho vlastním rozhodnutí, a pokud by nechtěl využívat možnosti podávání placených poštovních datových zpráv prostřednictvím datové schránky, nemůžete jej k odpovědi jejím prostřednictvím nikdo nutit. Ale protože tuto možnost využíváme, obdržíte samozřejmě naši reakci do Vaší datové schránky. Odpovídám Vám jako jednatel Svazku a předseda Provozu Rosicko, nicméně především jsem také starostou jedné z jeho členských obcí, a nedisponuji tedy takovým rozsahem volného času, abych mohl zasednout k počítači a odpovídat hned.

Ale vraťme se k Vašemu dopisu, který je směsicí různých typů informací a tvrzení, a proto nebudu reagovat na jednotlivé odstavečky, ale spíše popisem aktuální situace s pohledem na nedávné minulosti a rekapitulací základních mezníků, které předcházely vydání prozatím nepravomocného stavebního povolení stavby „Lukovany – kanalizace a ČOV“.

Předně bych však rád konstatoval, že jsem se společně s vedoucím technikem Provozu Rosicko Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice (dále jen „Svazek“), panem Petrem Kochem, zúčastnil dne 10. prosince 2018 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lukovany, na kterém bylo jedním z bodů i projednání aktuální situace výše uvedené stavby odkanalizování obce. Také z tohoto důvodu nemohu souhlasit s Vaším tvrzením, že si Vás „nechal postavit před celým sálem“ a tím Vás snad nějak ponížil či dehonestoval. Pan Koch se slušně zeptal, zda je přítomen pan Bartek, respektive autor článků publikovaných v „Lukovanské drbně“ aby věděl, zda má reagovat jednotlivě na tato zde publikovaná tvrzení, nebo má celou svoji informaci pojmout obecněji. Vy jste se na tento dotaz postavil a je Vám zcela jistě ke cti, že jste se přihlásil k autorství těchto publikovaných informací a vlastně i otázek. Proto pan Koch následně na ty, které byly v jednotlivých článcích pokládány, odpovídal.

Bohužel cítím, že existuje nevyjasněný a čím dál více gradující rozpor týkající se návrhu umístění čistírny odpadních vod v Lukovanech (dále také „ČOV“), a že se například i Vy často vracíte k situaci, která vychází z dokumentu s názvem Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Jihomoravského kraje (dále jen „PRVK JMK“ – upozorňuji, že se nejedná o Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, to je naprosto odlišný materiál). Tento dokument pochází již z roku 2004 a je v něm zakresleno a popsáno, že se v obci Lukovany uvažuje s vybudováním splaškové kanalizace s vlastní čistírnou odpadních vod. Z čeho vycházel návrh jejího umístění, nám není bohužel známo, mohlo se jednat o nějaký předpoklad od obce, ale konkrétní podklady bohužel k dispozici nemáme.

Při zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „Lukovany – kanalizace a ČOV“ vycházel Svazek, potažmo projektant, z platného územního plánu obce. Ten Zastupitelstvo obce Lukovany vydalo k 30.10.2013 a účinnosti nabyl k 15.11.2013. Ani v tomto případě nejsme schopni za Svazek identifikovat důvody, které vedly obec, zpracovatele a pořizovatele územního plánu, aby ČOV umístil na jiné místo, než je zakresleno v PRVK JMK. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl Městský úřad Rosice, který bezpochyby provedl všechny kroky, které mu ukládá zákon – to znamená, že územní plán byl tvořen několik let a projednáván ve třech postupných krocích – od Průzkumů a rozborů přes Koncept až po Návrh a postupně byl diskutován s dotčenými orgány státní správy, vlastníky a správci inženýrských sítí a také s občany obce a vlastníky nemovitostí v obci. Jednání s občany a vlastníky je vyhlašováno na úřední desce jako veřejné projednání, na jehož základě mohou být podávány ještě námitky a připomínky, se kterými se pak musí pořizovatel vypořádat, než vyhotoví definitivní verzi návrhu územního plánu. Zda byly vznášeny připomínky či námitky k navrženému umístění ČOV a jak se s nimi pořizovatel vypořádal, nám není známo, respektive jsme se touto otázkou podrobněji nezabývali, protože momentálně již není relevantní. Nicméně je zcela jisté, že Územní plán obce Lukovany byl vyhlášen a nabyl platnosti i účinnosti. A tento schválený platný územní plán byl tedy základním podkladem pro projektanta při zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Protože bylo z tohoto pohledu zadání jednoznačné a lokalita pro umístění ČOV byla i po provedení geodetického zaměření vyhodnocena projektanty jako vyhovující, nebylo třeba zpracovávat žádné alternativní studie či řešit hledání jiné vhodnější lokality. Ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje Svazek získal doklad o souladu projektu s PRVK JMK, protože detailní umístění ČOV či dalších zařízení na kanalizační síti není schopen PRVK JMK řešit, to by musel suplovat práci projektantů či geodetů. Žádné studie tedy zpracovány nebyly a neexistují. Předsednictvo Provozu Rosicko po předchozích dobrých zkušenostech rozhodlo, že v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a vnitřní směrnicí Svazku osloví s žádostí o předložení nabídky na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí jednoho projektanta, který je současně provozovatelem vodovodů a kanalizací ve Svazku, tj. VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s. (cena činila 198 tis. Kč). Výzvu k podání nabídky na zpracování druhé, podrobnější, projektové dokumentace pro územní rozhodnutí již Svazek zaslal třem projekčním kancelářím a nejvýhodnější cenovou nabídku (699 tis. Kč) předložila opět VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Pravdou je, že v samém prvopočátku přípravy projektu byly prověřovány i jiné možné varianty odkanalizování nejenom obce Lukovany, ale i obce Příbram na Moravě. A protože oba projekty vznikaly v podobné době, zabýval se Svazek i myšlenkou vyřešit čištění splaškových vod na jiné ČOV v jiné členské obci. Jako nejlogičtější se jevilo přivést splaškové vody z Lukovan i Příbrami na ČOV ve Vysokých Popovicích. Ta je však ve vlastnictví obce, nikoliv Svazku, a samozřejmě kapacitně nebyla na připojení dalších dvou obcí projektována ani postavena. Bohužel v době, kdy jsme o této možnosti jednali u projektu, který se přece jenom zpracovával o něco dříve, a to v obci Příbram, se Svazku nepodařilo získat souhlasné stanovisko tehdejšího vedení Obce Vysoké Popovice k možnému napojení, a proto se Svazek těmito úvahami dále nezabýval. V případě odkanalizování Lukovan byla prověřována i možnost odkanalizování na připravovanou novou ČOV pro obce Ketkovice a Čučice, nakonec však ani tato varianta nebyla dále rozpracována a definitivně zůstalo u projektování samostatné ČOV v Lukovanech. Po zpracování projektové dokumentace požádal Svazek o vydání územního rozhodnutí, které vydal příslušný stavební úřad, tj. Městský úřad Zbýšov – Odbor výstavby, dne 1.9.2017. I před vydáním tohoto územního rozhodnutí se uskutečnila veřejná diskuse, informace o projednávání byla řádně vyvěšena na úředních deskách městského i obecního úřadu (na stacionární i elektronické úřední desce OÚ Lukovany bylo vyvěšeno od 6.9.2017 do 21.9.2017), územní rozhodnutí (včetně rozhodnutí o ochranném pásmu stavby) bylo vydáno a nabylo právní moci. Již v této fázi územního řízení byly vypořádány všechny majetkoprávní vztahy s vlastníky všech pozemků dotčených stavbou. Dle územního rozhodnutí nebyly v tomto řízení uplatněny žádné návrhy a námitky a stejně tak se žádný z účastníků řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřil. Stavebnímu úřadu nebylo doručeno ani žádné odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí.

Pochybnosti o umístění ČOV se objevily až při řízení o povolení stavby, které vede Městský úřad Rosice, Odbor životního prostředí. O důvodech, proč tomu tak je, můžeme jenom spekulovat a dohadovat se o nich. Jednou z těchto spekulací může být i Vámi zmiňovaný možný „útok na bývalé vedení obce“, které zmínil i pan Koch. Ano, jedná se skutečně pouze o domněnku, osobně bych si však velmi přál a chci pevně věřit, že tomu tak skutečně není, protože věřím, že bývalý pan starosta i celé zastupitelstvo obce přistupovalo ke zpracování územního plánu i ke spolupráci na přípravě této velké investiční akce zodpovědně a ku prospěchu celé obce.

Nám skutečně nepříliš zřejmé důvodu vedly k tomu, že proti stavebnímu povolení stavby „Lukovany – kanalizace a ČOV“ vydanému dne 7.1.2019, byla podána 4 odvolání a celou záležitost nyní prověřuje nadřízený Krajský úřad Jihomoravského kraje. Za Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice mohu prohlásit, že jsme k přípravě a zpracování této projektové dokumentace přistupovali zcela zodpovědně, stejně jako u dalších obcí, bez jakýchkoliv osobních či jiných zájmů. Svazek Obci Lukovany jako své členské obci nabídl pomoc při kompletní realizaci tohoto projektu, protože jsme přesvědčeni, že to je jeden z nejdůležitějších důvodu, proč Svazek existuje, a proč jsou i Lukovany jeho členem. Celý projekt prozatím nezatížil Obec Lukovany žádnými náklady, všechny (cca 1 258 tis. Kč) vzal na sebe Svazek.

K nejaktuálnější situaci je však třeba uvést, že se řešení odkanalizování Lukovan, respektive čištění splaškových vod, posunuje zase trošku jinam a skoro se mi chce použít rčení „všechno zlé je pro něco dobré“. Vůbec to nesouvisí s problémy, které v Lukovanech při stavebním řízení nastaly, ale naopak s dalším krokem, který měl logicky následovat, a to podáním žádosti o dotaci. Jak jsem již uvedl, společně s odkanalizováním Lukovan řeší Svazek i vybudování splaškové kanalizace a ČOV v nedaleké Příbrami na Moravě. Zde jsme přece jenom o něco dál a žádost o dotaci z prostředků Ministerstva zemědělství ČR již byla podána a ministerstvem akceptována. Podle neoficiálních informací z MZe však byla opět otevřena otázka efektivnosti budování dvou (po přidání Lukovan dokonce tří) podobně malých ČOV v tak malé vzdálenosti od sebe. Proto jsme se skutečně vrátili na samý začátek úvah o možnosti připojení obou obcí na ČOV ve Vysokých Popovicích. Osobně nyní vedu poměrně intenzivní, a zdá se, že snad také úspěšná, jednání s novým Zastupitelstvem obce Vysoké Popovice, a pokud se nám podaří dohodu nalézt, mohla by se nám otevřít cesta k efektivnějšímu čištění odpadních vod na ČOV ve Vysokých Popovicích pro všechny tři obce. Nejenom, že provozně je tato varianta mnohem výhodnější, ale měla by vygenerovat také investiční úsporu při budování kanalizací v obou obcích. Samozřejmě však existuje ještě mnoho otazníků a neznámých, protože samotná ČOV bude muset být intenzifikována (tedy zvýšena její kapacita), dle prvotního prověření může nastat i problém s pozemky okolo této ČOV, na kterých by intenzifikace mohla být provedena, budou muset být uzavřeny dohody s vlastníky pozemků, po kterých budou ve směru od Lukovan a od Příbrami položeny výtlačné řady atd. Jedná se tedy o proces, který bude trvat ještě několik měsíců. Na samotné vedení řadů splaškové kanalizace v obci Lukovany dle zpracované projektové dokumentace a vydaných povolení by však tato změna neměla mít významnější vliv a velká část projektu tak bude moci být použita.

Svazek samozřejmě musí dbát i na ochranu životního prostředí a pravděpodobně by tato možná změna projektu byla hůře obhajitelná, kdybychom odváděli vody mimo katastr obce v případě, že by v obci existoval zdroj vody, ze kterého je obec pitnou vodou zásobena. To však není případ ani Lukovan, ani Příbrami, protože tyto obce jsou zásobeny pitnou vodou ze skupinového vodovodu a voda sem přitéká až z Moravských Bránic a Ivančic, případě z Rosic, podle toho, jaký je aktuální stav na prameništích a odběr vod ve spotřebištích.

Vážený pane Bartku, sám jistě dokážete posoudit, že se jedná o problematiku ne zrovna jednoduchou a také v tomto případě je třeba hledat a nalézt kompromis. Bez něj by žádná obdobná stavba nemohla být realizována a společnost by se neposunula nikam vpřed.

Z Vašich písemných vyjádření však vnímám, že chováte jistou osobní antipatii k osobě pana Kocha. Na to máte samozřejmě právo, ale já celou situaci vnímám zcela opačně. Především pana Kocha Svazek zaměstnává proto, že své práci opravdu rozumí a předsednictvo se na jeho práci může spolehnout, a to mohou potvrdit i starostové ostatních členských obcí Svazku, které má na starosti. Každý občas napíšeme či řekneme něco, co bylo nebo mohlo být špatně formulováno a následně i pochopeno, občas v nás některá slova či věty vyvolají neadekvátní emoce. Přesto však osobně neshledávám nic, za co by se měl pan Koch omlouvat. Naopak některá Vaše vyjádření na jeho jméno jsou již na samé hranici únosnosti. Pan Koch žádným pracovním problémům ve Svazku nečelí, žádná „zpolitizovaná vystoupení“ neprezentuje a předsednictvo jej hodnotí podle skutečně vykonané práce. Rozhodně nebudeme odvolávat zaměstnance proto, že to někdo někde napíše bez znalosti situace a nemá informace k tomu, aby daného člověka mohl soudit. Ve svém „Otevřeném dopisu“ žádáte Svazek, aby svá tvrzení doložil – to stejné bych mohl požadovat i já po Vás, protože těchto nepodložených či zkreslených tvrzení obsahuje Vás dopis poměrně hodně. Nic takového však v tuto chvíli nechci … žádám Vás o jediné – přestaňte, prosím, útočit na ty, které neznáte, a neznáte ani jejich práci. Přestaňte, prosím, používat jméno pana Kocha jako jakési zaklínadlo a začněte používat fakta. O stejná fakta jsem se na předchozích stranách pokusil i já. Je mi jasné, že ani tyto mé řádky nemusí být pochopeny správně. Rozhodně však nehodlám pokračovat v diskusi na této úrovni.

Žádám Vás, ponechte nám ještě nějaký čas na prověření nové možnosti připojení splaškové kanalizace z Lukovan na ČOV ve Vysokých Popovicích. Pokud to bude možné, tak bude upraven projekt a nad jeho návrhem můžeme následně diskutovat. Pokud se ukáže, že toto nově otevřené řešení nebude správné a možné, samozřejmě se budeme chtít vrátit k původní variantě s vlastní ČOV v Lukovanech (pokud tedy obec nepřijde s tím, že chce celou situaci řešit jinak, nebo vůbec) a ani v tomto případě se nebudeme bránit diskusi a ve spolupráci s obcí bychom pravděpodobně mohli zadat vypracování nezávislého posouzení výhodnosti a vhodnosti umístění ČOV v obou uvažovaných lokalitách, možná bude nalezena i třetí zcela jiná – ale to by také mohlo vyvolat nutnost změny územního plánu a tím pádem i významnější časové posunutí realizace stavby … ale to opravdu hodně předbíhám.

Další diskusi nad výstavbou kanalizace v obci Lukovany se vůbec nebráním, ať už na veřejném fóru, jak tomu bylo v prosinci 2018, nebo i v menší skupině těch občanů, kteří se o tuto problematiku zajímají, chtějí se dozvědět něco víc a chtějí realizaci pomoci. Dle času a úsilí, které svým článkům věnujete, můžete být zcela jistě jedním z nich. Pak bude zcela jistě dostatek prostoru k odpovědím i na další Vaše otázky týkající se např. přečerpávacích stanic, budoucího provozu a dopadu na případné vlastníky, kteří již dnes v Lukovanech likvidují splaškové vody v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích (ať už domovní čistírnou nebo jímkou na vyvážení) atd. Těch otázek se najde určitě i mnoho dalších. Jako starosta podobně velké obce, jako jsou Lukovany, mám za sebou obdobnou stavbu, která se ve Vaší obci připravuje, máme u nás velkou čerpací stanici s výtlakem splaškových vod do jiné obce, kde je napojena na kanalizační systém, takže jsem schopen podělit se i o své zkušenosti a v případě zájmu určitě není problém dohodnout se i na případné exkurzi a prohlédnout si, jak obdobné stavby fungují jinde.

 

Pokud máte zájem, budu rád, když v otázkách týkajících se výstavby kanalizace budete nadále za Svazek komunikovat se mnou; určitě bude ku prospěchu věci, když budeme tyto otázky diskutovat bez emocí, oproštěni od předchozí „výměny názorů“ a na základě faktů, pochopíme se a snad si i uvěříme, že naše kroky jsou a budou činěny ku prospěchu Obce Lukovany a jejích obyvatel.

 

Ing. Tomáš Hájek                                                                                                

jednatel SVaK Ivančice

předseda Provozu Rosicko

 

 

 


Vytvořeno: 14. 3. 2019
Poslední aktualizace: 14. 3. 2019 10:31
Autor: Správce Webu